مدیریت:

  • آقای ابراهیم خلیل   جوادی

سوابق کاری و مدیریتی:

-سرهنگ بازنشسته ناجا  دارای سوابق مدیریتی و فرماندهی

-کارشناس عالی تصادفات و  مدرس موسسه رهگشا

-مربی ممتاز و بین المللی در رشته جودو و ۱۰ سال سابقه عضویت در تیم ملی جودو ایران

-ریاست هیئت جودو استان کردستان و مدیریت باشگاه های پاس استان های قزوین و کردستان

-کارشناس علوم انتظامی و مدرس دایره انتظام

-عضویت هیئت مدیره موسسه خدمات حفاظتی مراقبتی امیر فعال مهر

-مدیرعامل شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی نگهبان امنیت گستر قزوین